Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่พบปะหารือชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผากับกำนันตำบลท่าแฝก และสำรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพื้นที่

ลงพื้นที่พบปะหารือชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผากับกำนันตำบลท่าแฝก และสำรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพื้นที่

วันที่ 20-21 มกราคม 2565
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พบปะหารือชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผากับกำนันตำบลท่าแฝก และสำรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพื้นที่ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แกลเลอรี่