Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการสำรวจ คัดเลือก และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา

ดำเนินการสำรวจ คัดเลือก และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา

วันที่ 24-25 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ คัดเลือก และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตตำบลวังพิกุล ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่