Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 26 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุสิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดตัวโครงการ/ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันของเครือข่าย ทสม. และชุมชน พร้อมทั้งเครือข่ายผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลนาบัว โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ศาลาสำนักสงฆ์พุทธธรรมธาตุวราราม (บ้านร้องกอก) ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ได้มีการทำแนวกันชนไฟป่าของเครือข่าย ทสม. บริเวณป่าชุมชนหลังสำนักสงฆ์ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป..

แกลเลอรี่