Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดตาก

การติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ตรวจติดตามระยะ ๑ ปีโครงการ) ซึ่งได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาจาก เครือข่าย ทสม. ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เครือข่าย ทสม. อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินโครงการ เครือข่าย ทสม. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

แกลเลอรี่