Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

คพ. ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องแนวทางการบริการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางบริการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษอันตรายจากชุมชน ตั้งแต่การเตรียมตัว การแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม กากเก็บกัก การขนส่ง เพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

.

.

อ่านเพิ่มเติมสแกน QR Code

แกลเลอรี่