Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคพ.3 ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการลานรับซื้อมันสำปะหลัง

สคพ.3 ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการลานรับซื้อมันสำปะหลัง

    นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 มอบหมายส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย ลงพื้นที่ร่วมกับสนง.ทสจ.พิษณุโลก สอจ.พิษณุโลก สสอ.เนินมะปราง ปลัดอำเภอเนินมะปราง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.เนินมะปราง เพื่อร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการลานรับซื้อมันสำปะหลัง ชื่อลานประจักรการเกษตร สาขา 2 ตั้งอยู่ ม.1 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นเกิดจากกระบวนการตักมันสำปะหลังในที่โล่ง โดยคณะผู้ตรวจสอบฯ ขอให้อบต.เนินมะปราง อาศัยอำนาจตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีหนังสือแจ้งให้สถานประกอบการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขในระยะสั้น (เร่งด่วน) ระยะกลางและระยะยาว ส่งให้ อบต.เนินมะปรางพิจารณา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบฯ จะได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาหลังจากครบคำสั่ง ทั้งนี้ สอจ.พิษณุโลก ในฐานะเจ้าพนักงานโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการ พบว่า ลานประจักรการเกษตร สาขา 2 มีกำลังการผลิตรวม 382 แรงม้า มีคนงานรวม 1 คน ซึ่ง สอจ.พิษณุโลก จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป