Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคพ.3 จัดประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกตามแนวทางการพัฒนา BCG Model จังหวัดพิษณุโลก

สคพ.3 จัดประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกตามแนวทางการพัฒนา BCG Model  จังหวัดพิษณุโลก

   สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 โดยส่วนการจัดการกากของเสีย และสารอันตราย จัดประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกตามแนวทางการพัฒนา BCG Model  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาสถานที่ ในการจัดงานฯ รูปแบบแนวทางกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมวันดังกล่าวสอดคล้อง กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมประชุมฯ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลพลายชุมพล  เทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก)  บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด (พิษณุโลก) ณ ห้องประชุมสองแคว ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก

แกลเลอรี่