Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต.ค.65-ก.ย.66 62.38 tCO2 ลดลง ร้อยละ 22.83 ของปีฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย