Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคพ.3 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่ษพิษ PM2.5 และกลไกการบริหารจัดการ

สคพ.3 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่ษพิษ PM2.5 และกลไกการบริหารจัดการ

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง และผู้อำนวยการ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567 และกลไกการบริหารจัดการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมี นางกัญชลี นาวิกภูมิ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ปี 2567 กลไกการบริหารจัดการ 2) แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือและ 5 จังหวัดปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ 3) ระบบการรายงานข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง แหล่งกำเนิด พื้นที่วิกฤต และการสื่อสารข้อมูลมลพิษทางอากาศให้แก่ประชาชนรับทราบโดยเร็ว

แกลเลอรี่