Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 ณ เวลา 09.00 น.

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 ณ เวลา 09.00 น.

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 ณ เวลา 09.00 น.
😞 คุณภาพอากาศ : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
🌪 ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีค่าระหว่าง 27.4- 48.2 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
🔥จุดความร้อน(Hotspot)ในพื้นที่ 5 จังหวัด :  จำนวน 73 จุด พบมากในจังหวัดอุตรดิตถ์
🔹คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ 7 วัน ล่วงหน้า : จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย ตาก เชียงใหม่ พะเยา
💭 อัตราการระบายอากาศประจำวันในพื้นที่ สคพ.3 และพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าจังหวัดที่อัตราการระบายอากาศไม่ดี (< 2000 m²/s) ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร
💭แนวโน้มการระบายอากาศภาคเหนือรายวันล่วงหน้า วันที่ 16 เม.ย. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดี ประกอบกับสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด แต่มีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง ส่วนวันที่ 17-24 เม.ย. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น

🔻ข้อเสนอ : ในช่วงนี้คุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่จุดความร้อนมีจำนวนน้อย เนื่องจากการระบายอากาศไม่ดี ดังนั้น จังหวัดที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดี จะต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการการจัดการทุกแหล่งกำเนิด งดการเผาในที่โล่ง และเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันตัวเอง ลดการสัมผัสฝุ่นละออง หมอกควัน

แหล่งข้อมูล : ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 #สคพ.3# กรมควบคุมมลพิษ #ศูนย์โอโซนและรังสี กรมอุตุนิยมวิทยา

แกลเลอรี่