Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ เวลา 09.00 น.

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ เวลา 09.00 น.

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ เวลา 09.00 น.
คุณภาพอากาศดี - ปานกลาง
🌪 ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีค่าระหว่าง 16.1- 34.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
🔥จุดความร้อน(Hotspot)ในพื้นที่ 5 จังหวัด : จำนวน 1 จุด ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
🔹คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ 7 วัน ล่วงหน้า : จังหวัดที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง 
💭 อัตราการระบายอากาศประจำวันในพื้นที่ สคพ.3 และพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีจังหวัดที่อัตราการระบายอากาศไม่ดี (< 2000 m²/s) ได้แก่  กำแพงเพชร
💭แนวโน้มการระบายอากาศภาคเหนือรายวันล่วงหน้าวันที่ 19 - 26 พ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีถึงดี และชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด อย่างไรก็ตามมีโอกาสเกิดฝนตก ทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง

แหล่งข้อมูล : ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 #สคพ.3# กรมควบคุมมลพิษ #ศูนย์โอโซนและรังสี กรมอุตุนิยมวิทยา

แกลเลอรี่