Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ เวลา 09.00 น.

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ เวลา 09.00 น.

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดของ สคพ.3 และจังหวัดใกล้เคียง ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ เวลา 09.00 น.
 คุณภาพอากาศ ดีมาก
🌪 ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีค่าระหว่าง 5.2 - 8.6 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
🔥จุดความร้อน(Hotspot)ในพื้นที่ 5 จังหวัด : ไม่พบจุดความร้อน
🔹คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ 7 วัน ล่วงหน้า : จังหวัดที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง - ดี ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง 
💭 อัตราการระบายอากาศประจำวันในพื้นที่ สคพ.3 และพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีจังหวัดที่อัตราการระบายอากาศไม่ดี (< 2000 m²/s) ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
💭แนวโน้มการระบายอากาศภาคเหนือรายวันล่วงหน้า : วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. การระบายอากาศ อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี-อ่อน อย่างไรก็ตามชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิด ประกอบกับมีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าต่ำ

แหล่งข้อมูล : ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 #สคพ.3# กรมควบคุมมลพิษ #ศูนย์โอโซนและรังสี กรมอุตุนิยมวิทยา

แกลเลอรี่