Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการรับซื้อยางพารา (ยางก้อนถ้วย)

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการรับซื้อยางพารา (ยางก้อนถ้วย)

                    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปลัดอำเภอนครไทย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการรับซื้อยางก้อนถ้วย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านแสงไทยยางพารา หมู่ที่ 24 ต.หนองกะท้าว ร้านกฤษดายางพารา หมู่ที่ 8 ต.หนองกะท้าว และร้านนครการยาง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยเฮี้ย ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยในการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย จะมาจากการล้างพื้นลานรับซื้อทุกวัน ซึ่งจะมีของเหลวที่ไหลออกจากยางก้อน หรือ ยางก้อนถ้วย และของเหลวที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รับซื้อ หรือ สะสม และการขนส่งยางก้อน หรือ ยางก้อนถ้วย และการล้างรถของผู้ประกอบการและผู้ที่นำยางมาขาย และลักษณะโรงเรือนเป็นโรงเรือนเปิด พื้นเทคอนกรีต ด้านข้างมีร่องระบายน้ำเปิดไม่มีฝาปิด เพื่อเป็นทางให้น้ำไหลไปสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นบ่อดินธรรมชาติ ลักษณะเป็นบ่อซึมและระเหย น้ำเป็นน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีการสูบน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียไปกำจัดแต่อย่างใด โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้ให้ข้อแนะนำกับอำเภอนครไทยในการแนะนำให้ผู้ประกอบการนำไปดำเนินการปรับปรุงการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดปัญหากลิ่นที่เกิดขึ้น  ต่อไป 

แกลเลอรี่