Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)

                  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Offece) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยการนำของท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองและคณะ จำนวน 35 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Offece) ซึ่งสำนักงานฯ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G-ทอง) และเป็นต้นแบบการจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาสำนักงานไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Offece) จากคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Offece) การเดินสำรวจดูงานสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร การบริหารจัดการของเสีย การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าทองจะได้กลับไปพิจารณาในการสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Offece) ในปี 2563  ต่อไป

แกลเลอรี่