Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

้สนับสนุนการดำเนินการจัดการน้ำเสียของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

้สนับสนุนการดำเนินการจัดการน้ำเสียของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

                    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้เสนอแนะทางวิชาการเบื้องต้นในการจัดการน้ำเสียและะเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  ซึ่งเป็นการสนับสนุนวิชาการด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจะได้นำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

แกลเลอรี่