Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สสภ.3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกำหนดทิศทางการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่