Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ลงตรวจติดตาม เพื่อให้ความเห็นในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารต้อนรับส่วนหน้าและปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์เมือง และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑

สสภ.3 ลงตรวจติดตาม เพื่อให้ความเห็นในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารต้อนรับส่วนหน้าและปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์เมือง  และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงตรวจติดตาม เพื่อให้ความเห็นในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารต้อนรับส่วนหน้าและปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์เมือง  และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารในบริเวณเมืองเก่า ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรี

แกลเลอรี่