Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

สสภ.3 ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว สสภ.3 ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนางสาวฉลอง  นงค์เยาว์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนายอณุพล  หมื่นยงค์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผู้ตรวจติดตามภายในงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และให้คำแนะนำกับคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว สสภ.3 เพื่อให้คณะทำงานฯ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์การตรวจประเมินต่อไป

แกลเลอรี่