Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่สาธารณะประโยชน์แปลง “บึงระมาณ” ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยขอใช้ประโยชน์บางส่วน เนื้อที่จำนวน 46.1-46.3 ไร่

สสภ.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่สาธารณะประโยชน์แปลง “บึงระมาณ” ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยขอใช้ประโยชน์บางส่วน เนื้อที่จำนวน 46.1-46.3 ไร่

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่สาธารณะประโยชน์แปลง “บึงระมาณ” ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยขอใช้ประโยชน์บางส่วน เนื้อที่จำนวน 46.1-46.3 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงระมาณ จึงถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550  และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ จึงต้องขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 เพื่อประเมินว่าขัดกับหลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร

แกลเลอรี่