Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สสภ.1 , 2 และ 4 ประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ณ จังหวัดลำปาง

สสภ.3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สสภ.1 , 2 และ 4 ประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สสภ.1 , 2 และ 4 ประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการนำเสนอการจัดการป่าชุมชนบ้านสามขา ชุมชนบ้านขอใต้ (โดย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายจังหวัดลำปาง, ผู้นำป่าชุมชน) และเดินทางไปอุทยานดอยจง ต.นางยาง อ.สบปราบ  จ.ลำปาง นำเสนอการจัดการป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ชุมชนตำบลนายาง  (โดย ผู้นำป่าชุมชน) และร่วมกันถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564

แกลเลอรี่