Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการสำนักงานสีเขีฝ(Green Office)

สสภ.3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการสำนักงานสีเขีฝ(Green Office)

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการสำนักงานสีเขีฝ(Green Office) โดยมี นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสำนักงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และพร้อมกันนี้ผู้บริหารและคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว เล็งเห็นถึงความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดสภาวะฉุกเฉิน จึงได้ดำเนินการซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป

แกลเลอรี่