Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 คน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ และนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก

แกลเลอรี่