Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นางสาวรรณภา อิ่มใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2015) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  มอบหมายให้นางสาวรรณภา  อิ่มใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2015) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ISO 14001:2015) และการจัดทำสำนักงานสีเขียว  (Green Office)

วัันนที่ 4 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นางสาวรรณภา  อิ่มใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2015) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ISO 14001:2015) และการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ชั้น 1 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสมัครงานและทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป

แกลเลอรี่