Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งโสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำสับปะรดเข้มชน ในพื้นที่หมู่ 5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งโสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำสับปะรดเข้มชน ในพื้นที่หมู่ 5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งโสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำสับปะรดเข้มชน ในพื้นที่หมู่ 5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งได้มีการดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายดังนี้
1) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อมิให้มีกลิ่นรบกวนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโรงงาน 
2) โรงงานอยู่ระหว่างการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
3) การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 82 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่มีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จำนวน 2 จุด เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติ 
4) การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 80 พบว่า โรงงานฯ มีการจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 แต่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำส่งกองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ พิจารณาดำเนินการ ต่อไป

แกลเลอรี่