Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนกรณีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนกรณีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนกรณีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปล่อยน้ำเสียส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งจากตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานีบริการน้ำมันฯ เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ขนาด 50 ลบ.ม./วัน ถังบำบัดแบบเกรอะกรองไร้อากาศ จำนวน 3 ชุด บ่อดักไขมัน จำนวน 4 ชุด ขณะตรวจสอบพบว่า มีการจัดทำแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีการระบายน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจะแจ้งให้เทศบาลตำบลป่าแดงทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในกรณีที่คุณภาพน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานฯ ต่อไป

แกลเลอรี่