Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลแคมป์สน ปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนกรณีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลแคมป์สน ปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนกรณีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลแคมป์สน ปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนกรณีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หจก.มิตรศิลป์บริการ ต้องอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยน้ำเสียส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งจากตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานีบริการน้ำมันฯ เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดแบบกรองไร้อากาศไร้อากาศ 1 ชุด ถังบำบัดแบบเกรอะกรองไร้อากาศ จำนวน 2 ชุด และบ่อดักไขมัน จำนวน 1 ชุด ขณะตรวจสอบพบว่า มีการจัดทำรายงานแบบ ทส.1 และทส.2 ตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีการระบายน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจะแจ้งให้เทศบาลตำบลแคมป์สนทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในกรณีที่คุณภาพน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานฯ ต่อไป

แกลเลอรี่