Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

สสภ.3 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. เพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า และการเผาในที่โล่งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM  โดยมีนายนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน ซึ่งได้มีการแจ้งผลการพิจารณาฯ การกำหนดเขตควบคุมมลพิษ และแนวทางการจัดประชุมฯ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

แกลเลอรี่