Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

แกลเลอรี่