Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ณ โรงพยาบาลบ้านตาก และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ณ โรงพยาบาลบ้านตาก และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” หลังครบระยะเวลาการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 2 ตัวอย่าง  เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์ต่อไป

แกลเลอรี่