Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลกและเจ้าหน้าที่ และผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอสวรรคโลกและเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำอำเภอสวรรคโลก

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลกและเจ้าหน้าที่ และผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอสวรรคโลกและเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำอำเภอสวรรคโลก

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายร่วมในการสนับสนุนวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ร่วมประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลกและเจ้าหน้าที่ และผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอสวรรคโลกและเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เบื้องต้นพบว่า เรือนจำมีผู้ต้องขัง จำนวน 648 คน ปริมาณน้ำเสียประมาณ 90 ลบ.ม.ต่อวัน มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อดักไขมัน จำนวน 5 จุด มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาจากการประกอบอาหารและจากกิจกรรมอาบน้ำของผู้ต้องขัง ซึ่งสำนักงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการเบื้องต้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ เรือนจำจะได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและดำเนินการของบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ต่อไป

แกลเลอรี่