Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี ประชาชนในหมู่ 2 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แจ้งว่าพบน้ำเป็นสีเขียวและมีก้อนสีฟ้าลอยปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

สสภ.3 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี ประชาชนในหมู่ 2 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แจ้งว่าพบน้ำเป็นสีเขียวและมีก้อนสีฟ้าลอยปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี ประชาชนในหมู่ 2 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แจ้งว่าพบน้ำเป็นสีเขียวและมีก้อนสีฟ้าลอยปนเปื้อนอยู่ในน้ำ เกรงว่าจะมีสารอันตรายในสระน้ำที่ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า 1) pH มีค่าเท่ากับ 7.8 2) EC มีค่าเท่ากับ 902 uS/cm 3) ค่า DO มีค่าเท่ากับ 1.2 มก./ล. ซึ่งสำนักงานฯ ได้แจ้งให้งดการใช้น้ำในสระน้ำเป็นการชั่วคราว และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และจะดำเนินการแจ้งผลการตรวจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง ต่อไป

แกลเลอรี่