Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564

สสภ.3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ในเขต ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม และเขต อบต.นาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 19 แห่ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดิบ จำนวน 5 ตัวอย่าง และน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 19 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ สสภ.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ฯ

แกลเลอรี่