Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ร่วมประชุมกับอพท.4 เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน​ ของพื้นที่​ตำบลเมืองเก่า​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​สุโขทัย​

สสภ.3 ร่วมประชุมกับอพท.4 เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน​ ของพื้นที่​ตำบลเมืองเก่า​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​สุโขทัย​

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เกี่ยวกับ การดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) พื้นที่ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้ให้ขอแนะนำประเด็น การตรวจวัดและการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่พิเศษ ร่วมถึงประเด็นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ อาทิเช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ GSTC ต่อไป

แกลเลอรี่