Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้การเลือกสินค้าฉลากเขียวของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

ความรู้การเลือกสินค้าฉลากเขียวของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 มีนโยบายให้การจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักงาน
ดำเนินการภายใต้การเลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสินค้าฉลากเขียว เพื่อให้ทุกคนทราบและ
นำความรู้ไปเลือกซื้อได้ถูกต้อง

แกลเลอรี่