Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายร่วมในการสนับสนุนวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เบื้องต้นพบว่า เรือนจำมีผู้ต้องขัง ประมาณจำนวน 800 คน ปริมาณน้ำเสียประมาณ 115 ลบ.ม.ต่อวัน มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ จำนวน 2 ชุด ปัจจุบันชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ มีบ่อดักไขมัน จำนวน 16 จุด มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาจากการประกอบอาหารและจากกิจกรรมอาบน้ำของผู้ต้องขัง ซึ่งสำนักงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการเบื้องต้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์จะได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและดำเนินการของบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ต่อไป

แกลเลอรี่