Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร จำนวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สสภ.3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร จำนวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อบต.ปากช่อง ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 กับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร จำนวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 4 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งและบังคับใช้กฎหมายต่อไป

แกลเลอรี่