Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation) หาปริมาณโลหะหนัก (Mn, Fe, Cu และ Cr) ในตัวอย่างน้ำผิวดิน ด้วยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)

สสภ.3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation) หาปริมาณโลหะหนัก (Mn, Fe, Cu และ Cr) ในตัวอย่างน้ำผิวดิน ด้วยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation) หาปริมาณโลหะหนัก (Mn, Fe, Cu และ Cr) ในตัวอย่างน้ำผิวดิน ด้วยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายขอบข่ายและคงสภาพการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นการยืนยันความถูกต้องของวิธีทดสอบ ของห้องปฎิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ให้มีความถูกต้องตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการฯ จะดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบตามวิธีปฏิบัติงาน หัวข้อ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ Mn, Fe, Cu และ Cr ในน้ำผิวดินด้วยเทคนิค ICP-OES ของห้องปฎิบัติการต่อไป

แกลเลอรี่