Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน จัดอบรมการพัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่สสภ.3

สสภ.3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน จัดอบรมการพัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่สสภ.3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน จัดอบรมการพัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่สสภ.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานฯ ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงและเป็นที่สนใจของประชาชน  โดยมีอาจารย์ ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ อาจารย์ ดร. เมสิริน ขวัญใจ และอาจารย์ทรงพล  ชุมนุมวัฒน์ จากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้ความรู้  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (Video conference)  ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

แกลเลอรี่