Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สสภ.3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการ และข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประภายในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ทต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า และ ทต.สว่างวัฒนา อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

แกลเลอรี่