Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด/พิษณุโลกจังหวัดสะอาด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด/พิษณุโลกจังหวัดสะอาด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยนายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด/พิษณุโลกจังหวัดสะอาด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะภายในจังหวัดพิษณุโลก ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่