Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings โดยมีนางปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ การทำบัญชีข้อมูล กลไกของ อบก. และการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แกลเลอรี่