Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับศักยภาพชุมชน สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับศักยภาพชุมชน สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12-13 กรกฎาคม 2564 

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 น.ส.เพ็ญศรี รักผักแว่น และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำวีดีทัศน์กิจกรรมการสำรวจคุณภาพอากาศอย่างง่าย ในโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นกุศโลบายในการสร้างความร่วมมือของเยาวชน ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศต่อไป

แกลเลอรี่