Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แห่ง

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แห่ง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมมอบชุดทดสอบภาคสนามและสอนการใช้
ชุดทดสอบภาคสนามให้แก่เจ้าหน้าที่อบต.หนองหญ้าปล้อง และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในโครงการพัฒนา
คุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน เขต อบต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดิบ และน้ำประปาหมู่บ้าน ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ สสภ.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ

แกลเลอรี่