Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นางสาววรรณภา อิ่มใจ ป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017)

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นางสาววรรณภา อิ่มใจ ป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นางสาววรรณภา  อิ่มใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017) ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รวม 43 คน แบบออนไลน์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน และสมัครงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีเนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ความรู้ข้อกำหนด การเขียนเอกสาร การฝึกอบรมบุคลากร การทดสอบความชำนาญ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ และการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด

แกลเลอรี่