Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันที่ 22 กรกฎาคม 64

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขต อบต.ราวต้นจันทน์  อำเภอศรีสำโรง และเขต อบต.ไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  จำนวน  4 แห่ง ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน  ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ สสภ.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ฯ

แกลเลอรี่