Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 โดยมีนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่