Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ในแหล่งน้ำและในน้ำทิ้งฟาร์มสุกร

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ในแหล่งน้ำและในน้ำทิ้งฟาร์มสุกร

วันที่ 30 กรกฎษคท 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ในแหล่งน้ำและในน้ำทิ้งฟาร์มสุกร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) จัดโดยกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ โดยนายสายชล แสงให้สุข ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม และนายพรชัย กะการดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และกรมปศุสัตว์ ให้รับทราบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

แกลเลอรี่