Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีโครงการที่เข้าสู่การพิจารณา 6 โครงการ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในความดูแล ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-3 และ 8-11 โดยเข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Webex Meeting 
มคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีโครงการ ที่เข้าสู่การพิจารณา 6 โครงการ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในความดูแล ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-3 และ 8-11 โดยเข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Webex Meeting

แกลเลอรี่