Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วม การประชุมหารือการจัดทำแบบฟอร์มมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วม การประชุมหารือการจัดทำแบบฟอร์มมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วม การประชุมหารือการจัดทำแบบฟอร์มมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลก โดยเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แกลเลอรี่