Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 2 : การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570”

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 2 : การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570”

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 2 : การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570” ประเด็นกลยุทธ์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิผลการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระยะเร่งด่วน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

แกลเลอรี่